regulamin


1. Definicje
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Sprzedawca – przedsiębiorca Sport Attack Spółka Cywilna Ł. Kowalski B. Kowalska, ul. Mackiewicza 14, 31-214 Kraków, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6372136992 oraz numerze REGON: 120814072 wpisana do ewidencji gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ….., e-mail: l.kowalski@sportattack.pl, Tel (12) 623 04 70.
1.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;
1.3 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sportattack.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
1.4 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.5 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.7 Operator płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z Kupnem Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.8 Regulamin – niniejszy Regulamin,


2. Postanowienia ogólne

2.1 Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego, działalność handlową i sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski.
2.2 Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
a. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
b. Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
c. Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
d. Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
e. Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
2.3 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
2.4 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.sportattack.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,


3. Rejestracja i Korzystanie z Konta

3.1 Klient ma możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3.2 W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować.
3.3 Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Klientowi dostęp do Konta.
3.4 Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta.
3.5 Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Konta, które zapewnia w szczególności dostęp do aktualnej informacji o zakupionych Towarach.
3.6 Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c. dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy.
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Zawarcie umowy

4.1 Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu.
4.2 Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.
4.3 Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:
a. za pomocą strony internetowej, poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
b. poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: aukcje@sportattack.pl.
4.4 Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.
4.5 W przypadku zakupu przedmiotu o znacznej wartości (przekraczającej 1000zł) oraz rowerów, które nie są dostępne w sklepie stacjonarnym, zawarcie umowy następuje po wpłacie zadatku o wartości 10% wartości przedmiotu.

5. Wykonanie Umowy

5.1 Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:
a. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
b. poprzez system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Sklepie Internetowym.
c. zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki
c.2. w przypadku zapłaty za towar i odbioru towaru w siedzibie firmy przy ul. Mackiewicza 14 w Krakowie zawarcie umowy zostaje dokonane dopiero stacjonarnie w momencie płatności (nie jest to umowa zakupu na odległość).
5.2 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar za pomocą operatora pocztowego. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 28 dni roboczych.
5.3 O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 4.4. niniejszego Regulaminu.
5.4 Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
5.5 Zgodnie z regulaminem Giant Polska, rower kupiony przez klienta musi być gotowy do jazdy. W związku z tym, rowery kupione w sklepie internetowym muszą zostać odebrane osobiście (z wyjątkiem terenu Krakowa, gdzie sprzedawca po wcześniejszym ustaleniu zapewnia transport złożonego i przygotowanego do jazdy roweru).


6. Procedura rozpatrywania reklamacji

6.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia jego wydania lub gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób wadliwy.
6.2 Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Sport Attack Spółka Cywilna Ł. Kowalski B. Kowalska, ul. Mackiewicza 14 31-214 Kraków, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady. Klient na wyżej wymieniony adres dostarcza również reklamowany Towar.
6.3 Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2 W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: Sport Attack Spółka Cywilna Ł. Kowalski B. Kowalska, ul. Mackiewicza 14 31-214 Kraków.
7.3 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów dodatkowych związanych z wyborem płatności innym niż najtańszy (np. prowizje płatności elektronicznych).
7.7 Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: Sport Attack Spółka Cywilna Ł. Kowalski B. Kowalska, ul. Mackiewicza 14 31-214 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.9 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.10 Prawo zwrotu nie przysługuje klientowi, który dokonał zarówno zapłaty, jak i odbioru towaru stacjonarnie - w salonie przy ul. Mackiewicza 14 w Krakowie. W tym przypadku zawarcie umowy zostaje dokonane dopiero w momencie płatności (nie na odległość).

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
8.2 Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
8.3 Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie www.sportattack.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
9.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.
9.3 Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
9.4 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z poen. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.);.
9.5 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
9.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9.7 Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Sport Attack Spółka Cywilna Ł. Kowalski B. Kowalska, ul. Mackiewicza 14 31-214 Kraków

- Ja …………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..........................................................................................

..........................................................................................

- Data zawarcia umowy …………………… Data odbioru towaru …………………………

- Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………………

- Adres konsumenta ……………………………………………………………………………

- Podpis konsumenta …………………………………………………………………………

- Data ……………………………………………………………………………………


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

„WWW.SPORTATTACK.PL”

I. Dane Osobowe
 1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Klientów jest Sport Attack Spółka Cywilna Ł. Kowalski B. Kowalska, ul. Mackiewicza 14 31-214 Kraków, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6372136992 oraz numerze REGON: 120814072 wpisana do ewidencji gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ….., e-mail: l.kowalski@sportattack.pl, Tel (12) 623 04 70.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 j. t.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j. t.).
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są za ich zgodą wyrażoną w trakcie składania w Sklepie Zamówienia. Cel przetwarzania danych związany jest z nawiązaniem, ukształtowaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wykonaniem Umowy. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Operatora Serwisu.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, dokonywania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
 1. Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Sklepu przez Klientów oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.

III. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

 1. Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
 2. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

IV. Polityka plików „cookies”

 1. Operator Serwisu przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików „cookies“.
 2. Pliki „cookies“ nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Klientach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Klientów.
 3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
  • utrzymanie sesji zalogowanego Klienta Sklepu, co ułatwia korzystanie ze Sklepu,
  • zapamiętywanie zawartości Konta Klienta,
  • tworzenie statystyk,
  • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google.
 4. Operator Serwisu wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów Sklepu.
 5. Operator Serwisu wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.
 6. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 7. Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Klient może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzytsanie z niektórych funkcji Sklepu.
 8. Aby dokonać zmiany dostępu plików „cookies” w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:
  • Internet Explorer 6.0 i 7.0 – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Następnie suwakiem ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem „OK.”.
  • Mozilla Firefox – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.
  • Opera – należy otworzyć menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.
  • Google Chrome - należy kliknąć na menu zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  1. Usuwanie plików cookie
  2. Domyślne blokowanie plików cookie
  3. Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  4. Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarkiOkreślanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
  • Safari – należy w menu wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie należy ustawić poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.


FORMULARZ ZWROTU


- Ja ............................................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

- Data zawarcia umowy ........................... Data odbioru towaru .............................

- Imię i nazwisko konsumenta ...............................................................................

- Adres konsumenta .............................................................................................

- Podpis konsumenta ............................................................................................

- Data .................................................................................................................

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło